Ochranné známky

Veškerá loga nebo obchodní názvy registrovaná v České republice nebo jiných zemích jsou výlučným majetkem jejich oprávněných vlastníků a jsou využita pouze k dobrovolné propagaci jejich značky za účelem prodeje jejich výrobků.

Všechna práva k obsahu vyhrazena. Za chyby se omlouváme a uvítáme jejich nahlášení na e-mailu info@naradihornig.cz.


Registered trademarks

All trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

We are apologize of mistakes maken. We will appreciate notification of every mistake on e-mail info@naradihornig.cz.